Hva kan vi hjelpe deg med?

Bruksvilkår

1. Dersom leieobjektet leveres tilbake på helligdager, lørdager, søndager, og mellom kl. 16-07 på hverdager aksepterer leietaker at leie objektet blir sjekket inn ved første anledning i normalarbeidstid på en hverdag. Dersom det blir funnet skade, mangelfull vask etterfylling av drivstoff vil dette bli etter fakturert, trukket fra depositum eller trukket fra kredittkort benyttet til å betale for opprinnelig leie. Ved forlengelse, endring eller skade som medfører ekstra kostnader, kan disse trekkes fra lagret kredittkort brukt ved opprinnelig ordre.

2. Om ikke annet er avtalt skal leien betales fra og med den dag / tid leieobjektet er reservert og til og med den dag / tid det returneres.

3. Bruk og tilsyn av leieobjektet: Leietaker er ansvarlig for bruken av leieobjektet, samt at bruker/fører har nødvendig kompetanse iht. gjeldende regelverk og myndighetskrav. Leietaker er forpliktet til å følge gjeldende daglig vedlikehold i henhold til brukerveiledning. Annet driftsmessig vedlikehold, som blant annet skifte av dekk ved punktering, samt forbruksmateriell som normalt må byttes ut under drift, er leietakers ansvar. Leien inkluderer ikke drivstoff, smøremidler eller vask. Leietaker plikter videre å gjøre maskinene tilgjengelig for utførelse av service/årskontroll.

Leieobjektet skal kun benyttes til slik bruk og under slike arbeidsforhold som det er tiltenkt, og skal ikke uten skriftlig forhåndsavtale utsettes for spesielle miljømessige belastninger. Leieobjektet skal heller ikke utsettes for påkjenninger og bruk det ikke er beregnet for.

Framleie av leieobjektet eller bruk utenfor Norge, er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra LeiMegNå.no AS. Leietaker kan ikke overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner over leieobjektet.

LeiMegNå.no AS har til enhver tid rett til å inspisere leieobjektet, og skal av leietaker holdes informert om brukersted.

4. Den som leier leieobjektet må selv være kjent med gjeldene bestemmelser som gjelder bruk av det Leietager/bruker må selv påse å inneha gyldig førerkort, kompetansebevis som kreves for leieobjektet, dette gjelder også parkeringsbestemmelser etc. Leietageren er selv ansvarlig for og må betale eventuelle bøter etc. for feil bruk.

5. Leieobjektet er ved utlevering fra oss i driftsklar stand. Eventuelle feil og mangler skal meldes straks! Hvis så har ikke skjedd anses leieobjektet for å være feilfritt ved utlevering. Leietageren dekker utgifter til drivstoff, etterfylling av motorolje og frostvæske, punktering, transportutgifter fra leveringssted til tilbakeleveringssted og renhold av utstyret før tilbakelevering.

Ved manglende rengjøring, utfører LeiMegNå.no AS dette etter medgått tid. Timepris for vask er kr 1 000,- eks. mva. Dette inkluderer høytrykkspyler, såpe og mannskap.

Ved manglende etterfylling av diesel/bensin, fakturers det kr. 30,- eks mva. pr liter.

6. Forsikring kan kjøpes ved leie og dermed betaler man kun egenandel ved skade på kr. 15 000,-.
Følgende dekkes ikke:
- skade forvoldt av uaktsomhet
- skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter / retningslinjer
- skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av olje, vann, frostvæske etc.
Er skadebeløpet under egenandelens beløp dekkes aktuelle beløp av leietaker. Lei Meg Nå.no AS gir ingen driftsgaranti på maskiner og er derfor ikke økonomisk ansvarlig ved driftsstans på utstyr.

7. Risiko og ansvar: Risikoen for leieobjektet går over på leietaker fra det øyeblikk leieobjektet utleveres, og påhviler leietaker inntil tilbakelevering.

LeiMegNå.no AS er ikke ansvarlig for at leieobjektet tilfredsstiller leietakers behov. LeiMegNå.no AS har ikke ansvar for indirekte tap, herunder skade og kostnader som følger av driftsavbrudd, tvangsutlevering eller forsinket utlevering av leieobjektet, med mindre LeiMegNå.no AS eller noen LeiMegNå.no AS er ansvarlig for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Ut over det ansvar som tilfaller LeiMegNå.no AS etter bilansvarsloven, har leietaker ethvert erstatningsansvar i forbindelse med leieforholdet, herunder tap ved avsavn, ting-, person- eller følgeskader som leieobjektet eller dets bruk måtte påføre leietaker, leietakers ansatte, bruker, 3. person eller 3. persons gjenstander.

Ved enhver skade skal LeiMegNå.no AS straks underrettes uten hensyn til skyld eller årsak. Større reparasjoner skal ikke igangsettes uten skriftlig samtykke fra LeiMegNå.no AS.

8. Tilbakelevering: Innen leietidens utløp, er leietaker for egen regning og risiko forpliktet til å bringe leieobjektet tilbake til den avdeling det ble utlevert fra, eller annet avtalt sted. Leieobjektet skal ved tilbakelevering være komplett inkl. utlevert tilleggsutstyr og instruksjonsmateriell, samt være rengjort og i samme stand som ved utlevering, med unntagelse av forringelse forårsaket av normal bruk og elde.

Eventuelle mangler, nødvendig rengjøring, samt sluttreparasjon forårsaket av ekstraordinær forringelse, skal dekkes av leietaker. LeiMegNå.no AS er berettiget til å etter fakturere leietaker for disse forhold. Ikke tilbakelevert leieobjekt kan kreves erstattet med nyanskaffelsesverdi.

Dersom leietaker ikke oppfyller sin plikt til å tilbakelevere leieobjektet ved leietidens utløp, vedtar leietakeren at utleier kan kreve tvangsutlevering uten søksmål, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 2. ledd bokstav b. Likeledes vedtas tvangsutlevering uten søksmål dersom avtalt leie ikke blir betalt ved forfall, jf. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 2. ledd bokstav a.

9. Leietaker har gjort seg kjent med vilkårene før utstyret tas i bruk.

10. Utstyret kan være leaset fra ulike leasingselskaper (LS) til Utleier og er i de tilfeller LS’s eiendom. Denne avtalen blir da å anse som en fremleieavtale. Om LS hever sin leasingavtale med Utleier, så har LS rett til å heve denne avtalen, og i den forbindelse bl.a. kreve at utstyret blir levert til LS eller den LS anviser.

11. LeiMegNå.no AS kan ikke garantere leveranse av reservert objekt dersom en leietaker ikke returnerer det leide objektet til rett tid. LeiMegNå.no AS vil gjøre det vi kan for å finne erstatnings objekt. Leietaker kan ikke kreve erstatning fra LeiMegNå.no AS.

12. Frakt: Ved bestilt returfrakt så må kunden avmelde objektet til oss enten via telefon/SMS (480 58 281) eller på e-post (post@rentmenow.no). Leietiden løper frem til objektet er avmeldt. Vi har ikke alltid tid til å hente objektet med en gang, men det blir hentet så fort vi har mulighet. Om objektet MÅ hentes etter 15:00 på ukedagene eller mellom 14:00 på lørdag og mandag 07:00 så tilkommer det ett tillegg på 100% på fraktprisen for overtidsarbeide. Ved henting må objektet være lett tilgjengelig og evt nøkkel må ligge på avtalt sted. Om så ikke er tilfelle, vil kunde bli fakturert for en ekstra bomtur.

13. Stillas: Alt stillas som utleveres, skal leveres tilbake i samme tilstand som ved utlevering. Det er leietagers ansvar å melde ifra om skader og mangler på utlevert stillas. Ved utlevering signerer leietager på utlevert mengde stillas. For de leietagerne som bestiller via mail/telefon, må de straks melde ifra om de har fått feil mengde stillas. Ved endt leieforhold foretas en opptelling av tilbakelevert stillas. Avvik i form av ødelagt eller manglende utstyr blir leietaker fakturert/trukket fra konto, etter enhver tids gjeldende prisliste fra leverandør + 15%. I tillegg kommer transportkostnader ifm. med henting av nytt stillas fra leverandør. 

Dersom du har leid en stillaspakke så må stillaset pakkes og stroppes på tilsvarende måte som ved utlevering fra oss. Det påløper et ompakkings/stroppe gebyr (400,- eks. mva) dersom stillas henger ikke er pakket/stroppet som ved utlevering. Det er også viktig at alle delene er demontert ellers påløper demonterings kostnad.

14. Montering/demontering stillas: Ved bestilling av montering/demontering av stillas eller rullestillas kan vi ikke garantere kapasitet ved bestillingstidspunkt. Stillaset vil da bli montert/demontert ved første ledige anledning.

15. Verneting og rettsvalg: Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Partene skal ved uenighet først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger eller mekling. Vedvarer tvisten, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

Verneting er LeiMegNå.no AS sin forretningsadresse.

BRUKSVILKÅR endret sist 13/2-2024